فلای بورد کیش

فلای بورد کیش یکی از ورزش های پر هیجان و جدید که با اتصال به یک جت اسکی شخص را بر روی هوا معلق نگه می دارد و بسته  به عکس العمل و تصمیم گیری فوری دارد تا بتوان تعادل خود را هنگام پرواز بر روی سطح آب بدست آورد و لحظات شادی را توریست های تور کیش بر روی اب به ارمغان خواهد اورد. برای استفاده از فلای بورد کیش هیچ نگرانی برای کسانی که تا به حال تجربه این ورزش را نداشته اند 30 دقیقه اموزش داده خواهد شد. 

فلای بورد کیش

فلای بورد کیش

فلای بورد کیش